مطالعات آمایش استان مطالعات آمایش استان


 
   

دانشنامه آمایش سرزمین دانشنامه آمایش سرزمین

تاریخچه آمایش کشور

تاریخچه آمایش استان اصفهان

سابقه مطالعات آمايش استان اصفهان متأثر از سابقه مطالعات آمايش در كشور مي‌باشد. مطالعات آمایش به صورت نظام مند قبل از انقلاب اسلامی توسط مهندسین مشاور ستیران و در سطح ملی انجام شد و درسال1356 خاتمه یافت.بعد از انقلاب اسلامی در سال 1362 دفتر برنامه ریزی منطقه ای ،سازمان برنامه وبودجه طرح پایه آمایش سرزمین راپیگیری می نمود.در این راستا ودر استان نیز ابتدا درسال 1362 با تصميم شوراي برنامه‌ريزي استان مطالعات آمایش استان آغاز گردید. بنابراين تصميم ،يك گروه هفت نفره از ادارات استان شامل سازمان برنامه‌و‌بودجه، كشاورزي، مسكن‌و‌شهرسازي، محيط زيست، صنايع و دانشگاه اصفهان مسئوليت انجام مقدماتي مطالعات آمايش استان با محوريت سازمان برنامه‌و‌بودجه اصفهان را عهده‌دار شدند. در همين زمان مطالعه‌اي با نام نگرش آمايشي به حوزه‌ي زاينده‌رود در آخر 1362 انجام گرفت. پس از انتشار خلاصه و جمع‌بندي مطالعات مرحله اول درسطح ملي در سال 1364 ، مقدمات مطالعه آمايش استان‌ها در دفتر برنامه‌ريزي منطقه‌اي انجام گرفت و نهايتاً درسال 1366 دستورالعملي تهيه گرديد كه استان‌ها موظف شدند براساس آن، سوابق مطالعات استان را جمع‌آوري كنند. علاوه بر آن ، دستورالعمل تهيه نقشه‌هاي تفصيلي سازمان فضايي، دستورالعمل قابليت سنجي منابع طبيعي ودستورالعمل مطالعات موردي اولويت‌دار طي يك مجلد به استان‌ها ابلاغ گرديد. دراين زمينه در استان اصفهان اقداماتي صورت گرفت و نتايج منتشر گرديد. در سال 1376 هيئت دولت دستور مطالعات دور دوم مطالعات آمايش را صادر كرد ودر سطح ملي تا سال 1379 اين مطالعات انجام شد. پيرو اين مطالعه استان اصفهان در سال 1379 قراردادي با مؤسسه تحقيقاتي جغرافيايي دانشگاه تهران منعقد و در اين زمينه گروههاي مطالعاتي تشكيل گرديد. در اين مطالعه در زمينه‌هاي كاربري زمين ، جمعيت و اشتغال ، سكونت‌گاههاي شهري ، سكونت‌گاههاي روستايي و عشايري ، زيرساخت‌هاي منطقه ، اقتصاد منطقه ای ،مدیریت منطقه ای ،اطلس نقشه های GIS , نظام اجرايي آمايش، پژوهش‌هايي صورت گرفت و نتايج آن در سال 1384 با نام " مطالعات زمينه‌ساز تدوين طرح پايه آمايش استان اصفهان " منتشر گرديد . پيرو انجام مطالعات آمايش ملي ، طرح مطالعه آمايش استانها در مركز ملي آمايش سرزمين تهيه گرديد و در اين‌زمينه سمينارهاي هماهنگي واشكال زدايي در استان‌هاي مختلف با حضور همة استان‌ها و كارشناسان مركز فوق‌الذكر برگزار گرديد. در همين راستا و با پيگيري‌هاي مقامات استان قرارداد مطالعه آمايش استان با دانشگاه خواجه‌نصيرالدين طوسي منعقد گرديد . اين قرارداد شامل دو بخش ايجاد سامانه GIS ‌استان و مطالعات طرح پایه آمايش استان بود . با پيگيري‌هاي مقامات استان قرارداد مطالعه آمايش استان با دانشگاه خواجه‌نصيرالدين طوسي منعقد گرديد . اين قرارداد شامل دو بخش ايجاد سامانه GIS ‌استان و مطالعات طرح پایه آمايش استان بود . شرح خدمات اين مطالعه با شرح خدمات ارائه شده توسط مركز ملي آمايش همسو بود ولي پوشش كامل را نداشت . نتايج اين مطالعه در تابستان 1389 در قالب" طرح پایه آمایش استان اصفهان "ود ر چهار بخش اساسی شناخت وضع موجودو روند گذشته منابع طبیعی ومحیط زیست،نظام سکونتگاه هاوجمعیت،ویژگی های اقتصادی وویژگی های فرهنگی واجتماعی منتشر گردید. در ادامه در خصوص مطالعات آمايش استان درسال 1389 قراردادي با شهرك علمي – تحقيقاتي استان منعقد گرديدو شرح خدماتی تحت عنوان " آمايش سرزمين و سند توسعه استان با رويكرد برنامه‌ريزي راهبردي " تهیه که توسط مؤسسات تحقيقاتي دانشگاهها و ادارات استان و خارج استان در حال انجام می باشد.

0 پیوست‌ها
2370 مشاهده