کاشان اصفهان آران و بیدگل خور و بیابانک اردستان نایین برخوار شاهین شهر و میمه گلپایگان خوانسار بویین میاندشت فریدونشهر فریدن نجف آباد تیران و کرون چادگان خمینی شهر فالورجان لنجان مبارکه شهرضا دهاقان سمیرم نطنز